Voorwaarden

Let op: voorwaarden worden voor het kamp van 2022 mogelijk nog geactualiseerd, de huidige voorwaarden gelden dus niet perse voor dat kamp.

1. Alleen bevestigde formulieren worden in behandeling genomen.


2. Wanneer er 40 of meer aanmeldingen zijn, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Als dit het geval blijkt, krijgt u dit zo snel mogelijk van ons te horen. Mocht een deelnemer zich afmelden, dan wordt nummer 1 op de wachtlijst benaderd, daarna nummer 2, enzovoorts.

Betaling

3. Bij deelname is de ouder / verzorger verplicht het volledige bedrag te betalen.

4. Betaling geschiedt in één termijn, voor 1 juli 2022. Deelnemers krijgen hierover tijdig bericht.


5. Wanneer de betaling niet vóór 1 juli 2022 bij de organisatie binnen is, vervalt het recht op deelname. Houdt hierbij rekening met de verwerkingstijd.

Aansprakelijkheid

6. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.


7. De leiding is in beginsel, voor zover dat realistisch verwacht kan worden, verantwoordelijk voor het welzijn van de deelnemers. De deelnemers dienen dan ook de aanwijzingen van de leiding ten behoeve van hun eigen en andermans veiligheid en welzijn ten allen tijde op te volgen. De leiding stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen als een deelnemer nalatig is bij het opvolgen van deze aanwijzingen.


Gedrag

8. Bij herhaaldelijk en/of ernstig wangedrag heeft de leiding het recht om een deelnemer naar huis te sturen. De leiding zal deze deelnemer op de pier in Holwerd aan het ouderlijk gezag overdragen. Eventuele kosten die daarbij gemaakt worden, worden in rekening gebracht bij de ouders / verzorgers.


9. Het is deelnemers niet toegestaan om energy-drink, drugs en/of alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen. Bij twijfel is het aan de leiding om te bepalen of iets genuttigd en/of gebruikt mag worden of niet. De leiding kan en is geoorloofd om producten en zaken in beslag nemen en/of andere maatregelen treffen, mocht de organisatie dit nodig achtten (zie ook punt 8). Ouders / verzorgers zullen bij ernstige overtredingen in kennis worden gesteld. De algemene leeftijdsgrenzen (voor alles waarvoor een leeftijdsbeperking bestaat) gelden uiteraard zoals deze zijn bepaald door de Nederlandse staat.

Extra

10. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle zaken op de paklijst bij zich hebben. Wanneer er eventueel zaken ontbreken die wel nodig zijn, kan het voorkomen dat deze dingen op het eiland aangeschaft worden. De rekening wordt naar de ouders / verzorgers gestuurd.

11. De organisatie mag de op het kamp gemaakte opnamen in beginsel gebruiken voor de websites www.zomerkampblierherne.nl en voor promotionele doeleinden (bv. posters, flyers) van het kamp. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij de ruimte voor aanvullende opmerkingen kenbaar maken op het inschrijfformulier of tijdig aan ons doorgeven.

12. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens de gehele duur van het kamp aanwezig zijn. Gedeeltelijke deelname is daarom in principe niet mogelijk. Uitzonderingen zijn in (sommige) bijzondere gevallen in overleg te maken, neem daarvoor tijdig contact met ons op.

13. De organisatie behoudt zich het recht extra voorwaarden te stellen als dat in haar mening nodig is. Ouders/verzorgers dienen in een dergelijk geval ook met deze extra voorwaarden akkoord te gaan en aan eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen te voldoen om het recht op deelname te behouden (te denken valt bijvoorbeeld aan aanvullende corona/gezondheidsvoorwaarden, mochten deze op een later moment nodig zijn).

Voorwaarden geactualiseerd op: 11-10-2021