Voorwaarden

U gaat akkoord met onderstaande voorwaarden zodra u uw kind aanmeldt voor het zomerkamp.

Let op: onderstaande voorwaarden gelden voor het Zomerkamp. Voorwaarden voor de reünie zullen op de aanmeldpagina voor de reünie gepubliceerd worden.

Aanmelding

1. Alleen door ons bevestigde formulieren worden in behandeling genomen.


2. Wanneer er ca. 40 of meer aanmeldingen zijn (afhankelijk van onze capaciteit, welke kan fluctueren), wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Als dit het geval is, krijgt u dit zo snel mogelijk van ons te horen. Mocht een deelnemer zich afmelden, dan wordt nummer 1 op de wachtlijst benaderd, daarna nummer 2, enzovoorts. Bij afmelding vervalt de plaats in de ranglijst.

Betaling, deelname en annulering

3. Bij deelname zijn de ouders/verzorgers verplicht het volledige bedrag zoals staat vastgesteld in de ‘veelgestelde vragen’, het aanmeldformulier en de mail met betalingsinformatie te voldoen. Bij tijdige afmelding van minimaal 1 maand voor aanvang van het kamp vervalt de plicht van betaling en het recht op deelname.

4. Betaling geschiedt in één termijn, voor 1 juli 2023. Deelnemers krijgen hierover tijdig bericht via de mail.

5. Annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld, uiterlijk 1 maand voor aanvang van het kamp. Bij bijzondere omstandigheden zal de organisatie bepalen of een annulering na deze periode kosteloos kan plaatsvinden.


6. Wanneer de betaling niet vóór de gestelde termijn bij de organisatie binnen is, vervalt in principe het recht op deelname en gaan we mogelijk over tot het benaderen van kinderen op de wachtlijst. Houdt hierbij rekening met de verwerkingstijd van uw bank.

Aansprakelijkheid en welzijn

7. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.


8. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de leiding ten behoeve van de eigen en andermans veiligheid en welzijn ten allen tijde op te volgen. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen als een deelnemer nalatig is bij het opvolgen van deze aanwijzingen. Hetzelfde geldt voor gevaarlijk en/of roekeloos gedrag van de deelnemer.

9. Deelname aan het zomerkamp is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit deelname aan het kamp.

10. Het is deelnemers nadrukkelijk verboden zonder begeleiding en toezicht van de kampleiding te gaan zwemmen of zich in enig oppervlaktewater te begeven, ook tijdens ‘vrije tijd’.


Gedrag

11. Bij herhaaldelijk en/of ernstig wangedrag heeft de leiding het recht om een deelnemer naar huis te sturen. De leiding zal deze deelnemer op de pier in Holwerd aan het ouderlijk gezag overdragen. Eventuele kosten die daarbij gemaakt worden, worden in rekening gebracht bij de ouders / verzorgers.


12. Het is deelnemers niet toegestaan om energy-drink, drugs en/of alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen. Het is deelnemers verboden te roken of gebruik te maken van elektronische sigaretten. Bij twijfel is het aan de leiding om te bepalen of iets genuttigd en/of gebruikt mag worden of niet. De leiding kan en mag producten en zaken in beslag nemen en/of andere maatregelen treffen, mochten zij dit nodig achtten (zie ook punt 10). Ouders / verzorgers zullen bij ernstige overtredingen in kennis worden gesteld. De algemene leeftijdsgrenzen (voor alles waarvoor een leeftijdsbeperking bestaat) gelden verder uiteraard zoals deze zijn bepaald door de geldende wetgeving.

Overig

13. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle noodzakelijke spullen op de paklijst bij zich hebben. Wanneer er eventueel dingen ontbreken die naar mening van de organisatie wel nodig zijn, kan het voorkomen dat deze op het eiland aangeschaft worden. De rekening kan naar de ouders / verzorgers worden gestuurd.

14. Door deelname aan het zomerkamp gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van foto’s en videomateriaal van de deelnemer voor promotie-doeleinden van de organisatie. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om.

15. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens de gehele duur van het kamp aanwezig zijn. Gedeeltelijke deelname is daarom in principe niet mogelijk. Uitzonderingen zijn in bijzondere gevallen in overleg te maken, neem daarvoor wel tijdig contact met ons op. Zaken als calamiteiten en overmacht vallen onder deze uitzonderingen die de organisatie kan maken.

16. De organisatie behoudt zich het recht aanvullende voorwaarden te stellen of voorwaarden aan te passen als dat in haar mening nodig is. Ouders/verzorgers dienen in een dergelijk geval ook met deze extra voorwaarden akkoord te gaan en aan eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen te voldoen om het recht op deelname te behouden (te denken valt bijvoorbeeld aan aanvullende corona/gezondheidsvoorwaarden, mochten deze op een later moment nodig geacht worden).

Voorwaarden geactualiseerd op: 21-01-2023.